Advokátní kancelář Praha 8 - Libeň


Přejdi na obsah

latinská úsloví


1) ab alio expectes, alteri quod feceris
od druhého očekávej, co jsi mu sám učinil

2) ab homine homini cotidianum periculum
člověk člověku každodenním nebezpečím

3) aliud est celare, aliud tacere
něco jiného je zatajovat, něco jiného mlčet

4) amicitia nisi inter bonos esse non potest
přátelství může existovat jenom mezi dobrými lidmi

5) certa amittimus, dum incerta petimus
ztrácíme jisté, zatímco se za nejistým honíme

6) clara pacta, boni amici
jasné smlouvy, dobří přátelé

7) consultor homini tempus utilissimus
nejprospěšnějším poradcem člověka je čas

8) corruptissima re publica plurimae leges
čím zkaženější stát, tím větší počet zákonů

9) cui peccare licet, peccat minus
komu je dovoleno hřešit, hřeší méně

10) cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insapientis in errore perseverare
každý člověk chybuje, ale jen hloupý na svých omylech setrvává

11) ei incubit probatio, qui dicit, non qui negat - ten má povinnost důkazu, kdo věc tvrdí, nikoli ten, kdo ji popírá (procesní zásada)

12) fallit vitium specie virtutis
nepravost kryje se výrazem ctnosti

13) geminat peccatum, quem delicti non pudet
zdvojnásobuje své provinění, kdo se za svůj zlý čin nehanbí

14) honestas vera nobilitas
opravdovou urozeností je čest

15) iudicat fatum, cum nemo accusat
soudí osud, není-li žalobce

16) iura vigilantibus, non dormientibus prosunt
práva slouží bdělým, nikoliv spícím

17) iuris praecepta sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
příkazy práva jsou: počestně žít, druhému neubližovat, přiznávat každému, což jeho čest

18) libertas est potestas faciendi id, quod iure licet
svoboda je možnost činit to, co dovoluje právo

19) lis litem generat
hádka plodí hádku; rozepře plodí rozepři

20) nihil magis amat cupiditas, quam quod non licet
nic není žádoucnější, než to, co není dovoleno

21) nullus dolo facit, qui suo iure utitur
nejedná podvodně ten, kdo využívá svého práva

22) quilibet fortunae suae faber
každý je strůjcem svého štěstí

23) res iudicata pro veritate habetur
věc soudně rozhodnutá se pokládá za pravdivou (spravedlivou)

24) scire leges non est verba legum tenere, sed potestatem
znát zákony neznamená držet se slov zákonů, ale jejich smyslu

25) sic utere tuo, ut alienum non laedas
tak užívej svého, abys druhému neškodil

latinská úsloví

Advokátní kancelář Praha 8 – Libeň - JUDr. Jaromír Krutílek - Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8 - tel.: 603 514 494 - e-mail: j.krutilek@akrk.cz
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku